ශ‍්‍රී ලංකාව අද තියන්න යන වාර්තාව මෙන්න


Y‍%S ,xldj wo ;shkak hk jd¾;dj fukak 
Y%S ,xldj iy  ´iag%ේ,shdj w;r fojk úiaihs úiai cd;Hka;r ;rÕh úlafgdaßhd m%dka;fha .Sf,dka ys isukaâia l%Svdx.kfha§ wo meje;afjkjd' 

th Y%S ,xld fõ,dfjka wo miajre 1'50 g wdrïN ùug kshñ;hs' 

m<uq úiaihs úiai ;rÕfhka ch.%yKh l< Y%S ,xld ms,g fuu ;rÕh ch.%yKh lsÍug yelsjqjfyd;a  ´iag%ේ,shdfõ§ wLKavj úiaihs úiai cd;Hka;r ;rÕdj,s ;=kla ch .ekSfï jd¾;djla igyka lsÍug yelshdj ,efnkjd' 

fuu l%Svdx.Kfha§  ´iag%ේ,shdkq ms, cd;Hka;r ;rÕhlg iyNd.sjk m%:u wjia:djo fuhhs' 
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.