ලොරි ඩ්‍රයිවර්ගෙන් පාර අහපු ගුවන් හමුදා හෙලිකොප්ටරේ ඩ්‍රයිවර් (වීඩියෝ)


f,dß v%hsj¾f.ka mdr wymq .=jka yuqod fy,sfldmagf¾ v%hsj¾ ^ùäfhda&
fy,sfldmagrhla hk .ukaud¾.h f,dß r: ßhÿfrlaf.ka wykjd lsh,d Tn wy,d ;sfhkjdo@ yenehs tjeks isoaêhla lilia:dkfhka jd¾;d fjkjd'

f,dß r:hla bÈßfhka .=jka yuqod fy,sfldmagrhla tlmdrgu kj;ajd we;s w;r bkamiqj tys .=jka yuqod finf,la f,dß r:h foig meñK f,dß r: ßhÿrdf.ka Karabutak kï k.rhg hkafka l=uk ud¾.fhkaoehs úuid ;sfnkjd'

fï isoaêh ksid f,dß r: ßhÿr;a mqÿuhg m;afj,d' Tyq ta wjia:dfõ wod< k.rhg hk ud¾.h ta fin,dg lsh,d ;sfhkjd'

fldfydu jqk;a fïjf.a isoaëka .ek wykak olskak ,efnkafka fndfydau l,d;=rlskafka'

b;ska fï isoaêfha ùäfhdajl=;a wka;¾cd,hg ksl=;a fj,d ;sfhkjd'

tu ùäfhdaj my;ska'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.