බුකිය පුරා පත්තුවුණු මංගල දිනයකදී ගත් ඡායාරූපයේ කථාව


nqlsh mqrd m;a;=jqKq ux., Èkhl§ .;a PdhdrEmfha l:dj
ux., Èkfha u;lhka yeuodu ,Õ ;shd.kak ,iaik PdhdrEm tl;=jla lrkak yefudau wdihsfka'

wms fï lshkak hkafka tfyu lrmq ,iaik PdhdrEm tl;=jla .ek'

fï PdhdrEm tl;=fjka tla PdhdrEmhla .ek;a f*ianqla tfla f.dvla fokd l:djqKd'

rix. Èidkdhl PdhdrEm Ys,amshd ;uhs fï jf.a ,iaik PdhdrEm tl;=jla lr,d ;sfhkafka'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.