ශාරුක් හිගන්නෙක්ට කරපු දෙයක් ඉන්දියාව කළඹයි (වීඩියෝ)


Ydrela ys.kafklag lrmq fohla bkaÈhdj l<Uhs ^ùäfhda&
Ydrela Ldkaj fnd,sjqvfha y÷kajkafka lsx Ldka lsh,hs' fufyu lshkafka Ydrelaf.a yelshdj;a ckm%sh;djh;a ksihs'

yenehs Ydrela lshkafka ukqiailfukq;a fmdfydi;a flfkla lsh,d Tyq Tmamq lr,d ;sfhkjd'

Ydrela myq.sh ojil uqïndhs k.rfha wjkay,lg .syska ;sfhkjd rd;%S wdydrh .kak'

tfyu .syska wdfh;a hkak jdykhg k.skak yokfldgu ys.kafkla weú;a Ydrelag lshkjd — wfka udj fír.kak' uu nv.sks ksid lEu b,a¨‍jd ñila fjkfohla lf,a keye' udj fï wh kslrefka w;awvx.=jg .kak yokjd lsh,d'

Ydrela ta wjia:dfõ tu mqoa.,hdf.a T¨‍j w;.d,d wdrlaIlhskag lshkjd Tyqg lkak fudkjdyß fokak lsh,d'

b;ska Ydrela fï lrmq foa.ek bkaÈhdfõ wh f.dvla w.h lrkjd lsh,d ;uhs oek.kakg ,efnkafka'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.