ඇන්ටිලාව ආශ්‍රය කරලා අමාරුවේ වැටෙන්න එපා- රංගන ශිල්පිණියක් ප්‍රසිද්ධියේ කියයි


wekaá,dj wdY%h lr,d wudrefõ jefgkak tmd- rx.k Ys,ams‚hla m%isoaêfha lshhs
ta fjk ljqre;a fkfjhs f.dv fofkl= okak uOqId ruisxy ;uhs fï wjjdoh §,d ;sfhkafka'

—wekaá,d wdY%h lr,d wudrefõ jefgõj tmd— hkqfhka È. l;djla Wfokau wehf.a f*ianqla msájg tl;d lr,d ;sfhkjd'

tu igyk my;ska n,kak'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.