ප්‍රවීණ සිනමාවේදියෙකු නික්ම යයි අපිත් ඔහුට නිවන්සුව පතමු


m%ùK iskudfõÈfhl= kslau hhs wms;a Tyqg ksjkaiqj m;uq 
m‍%ùK iskudfõÈfhl= jQ nemaáiaÜ m‍%kdkaÿ uy;d wNdjm‍%dma; ù ;sfnkjd'

wNdjm‍%dma; jk úg ta uy;df.a jhi wjqreÿ 84la'

rx.k Ys,amsfhl= f,i iskudjg msúis nemaáiaÜ m‍%kdkaÿ uy;d ;j;a lafIa;‍% lsysmhlska iskudfõ lemS fmkqKd'

—fmrlfodare nEKd˜ nemaáiaÜ m‍%kdkaÿ rÕmE m<uq Ñ;‍%mghhs' wúYajdih" mqreIr;akh" is;l uysu" iem; fidhd" i; mky" ;=Idrd" isß,a u,a,S iy jk.; fl,a, Tyq odhl jQ ;j;a Ñ;‍%mg lsysmhla'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.