දෙරණ දෙදරයි සහනුත් සියතට


ysre fm kd<sldfõ fiajh l, wrúkao f,dl=f.a tfia ke;skï wrd ish; kd<sldj iu. iïnkao ùu miq.sh ld,fha wdkafoda,dkd;aul isÿ ùu njg m;a jqKd' Tv forK fiajh l, iyka wfífialr wo Èk ^01 $ 02 $ 2017& isg úOdhl jevigyka ksIamdolfhl= f,i ish; wdh;kfha jev Ndrf.k ;sfnkjd' udOH lafIa;‍%h l<Uñka ish; .kq ,nk kj C%shdud¾. fyg Èk kej;;a isÿ lrkq we;aoehs hkak udOH lafIa;‍%fha msßia fukau rfÜ ck;djo n,d isákjd'

wrúkao f,dl=f.a $ iyka wfífialr $ ó<Õg @
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.