ලක්ෂ 8 ½ අද වෙළෙඳපොළට එන හොන්ඩා කාරයේ විස්තර මෙන්න


,laI 8 ½ wo fjf<|fmd<g tk fydkavd ldrfha úia;r fukak 
fydkavd iud.u úiska t<solajkq ,nk kj;u fudag¾ r:h jk 2017 City sedan wo ^14& Èkfha § bkaÈhdkq fjf<|fmd<g y÷kajd fokq ,eîh' fuh 2014 jif¾ y÷kajd fok ,o Honda City udÈ,sfha ;j;a È.=jls'

fõ. yhl .sh¾ moaO;shlska hq;= fuu fudag¾ r:h fmg%,a yd ãi,a udÈ,s foflkau ñ, § .ekSug yelsh'

cd;Hka;r udOH jd¾;d lr isákafka bkaÈhdkq remsh,a ,laI 8'49 isg ldKav lsysmhla hgf;a 2017 City sedan fudag¾ r:h ñ, § .; yels njhs'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.