පාළු නිවසකදී පළමු වසරේ සිසුන් 8ක් නිරුවත් කළ පේරාදෙණිය සරසවි සිසුන් 15ක් පොලිස් දැලේ - Photos


md¿ ksjil§ m<uq jif¾ isiqka 8la ksrej;a l< fmardfo‚h iriú isiqka 15la fmd,sia oef,a - Photos
kjljoh ,nd§fï isoaêhla iïnkaOfhka fmardfo‚h úYajúoHd,fha isiqka 15 fofkl= fmd,sish u.ska w;awvx.=jg f.k ;sfí'

wo w¨‍hu 01'00 g muK wod< iellrejka w;awvx.=jg .;a nj fmd,sish mjihs'

fmardfo‚h- .,y ud¾.fha fm!oa.,sl ksjila ;=< lDIs úoHdmSGfha m<uq jif¾ isiqka 08 fofkl=g fojk jif¾ isiqka msßila ksrej;a lr kjljoh ,nd fok njg úYajúoHd,fha  úkh md,ljrhdg f;dr;=rla ,eî ;sfí'

ta wkqj Tyq fï iïnkaOfhka fmardfo‚h fmd,sishg oekqï§ we;s w;r fmd,sia ks<Odßka lKavdhula úiska jeg,Sula isÿ lr wod< isiqka msßi w;awvx.=jg f.k we;s nj jd¾;d fõ'

kjljohg ,lajQ nj lshk isiqka frday,a.; lr Tjqka iïnkaOfhka ffjoH jd¾;djla o ,nd f.k ;sfí'

ielldr isiqka wêlrKhg bÈßm;a lsßug kshñ; w;r fmardfo‚h fmd,sish fï iïnkaOfhka jeäÿr úu¾Yk isÿ lrhs'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.