සැමියට 61යි, බිරිඳට 63යි, අරාබියට පවා පුවත් මවමින් ලාංකික කතක් දරුවෙකු මෙලොවට බිහිකරයි


ieñhg 61hs" ìß|g 63hs" wrdìhg mjd mqj;a ujñka ,dxlsl l;la orefjl= fuf,djg ìyslrhs

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.