6 දෙනෙක් ප්‍රසිද්ධියේ එකෙකුට ගහන ගැහිල්ලක්


6 fofkla m%isoaêfha tfll=g .yk .eys,a,la ^VIDEO&
mdkÿr udÿmsáh m‍%foaYfhaÈ ;reKfhl=g myr È,d meyer f.k .syska' Tyqj meyerf.k hkak yhfofkla weú;a' wka;sfïÈ Tyqg .y,d .y,d uy mdf¾ od,d .sys,a,d' ta <Õ ysgmq flfkla ùäfhda lr,d'

mdkÿr udÿmsáh wUj;a; m‍%foaYfha È fuf,i ;reKfhl=g fï wudkqIsl m‍%dyrh t,a, ú ;snqfka wo miajre 3 g muK' fuysÈ myrlEug ,lajkafka bÈlrñka mj;sk f.dvke.s,a,g w;aWojqjg meñ‚ ;reKfhla' 6 fofkl=f.ka iukaú; lKavdhula fmdÆ uq.=re yd wdhqO j,ska ;reKhdg myrfokafka wjg isá msßia n,d isáhÈ'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.