වෙඩින් එකේ වියදම ලක්ෂ 5 පැන්නොත් 10%ක් බදුගෙවන්න වෙන පනතක්


fjäka tfla úhou ,laI 5 mekafkd;a 10]la nÿf.jkak fjk mk;la
remsh,a fldaá .Kka úhoï lrñka újdy W;aij mj;ajk wh yg noaola wh lrkakg wmf.a wi,ajeis rgjk bkaÈhdj ;SrKhlg t<eöug kshñ; nj oek.kakg ,efnkjd'

bka§h udOH jd¾;d lrk wdldrhg fï iïnkaOfhka jk mk;la iïu; lr.ekSug hk w;r th iïu; jqjfyd;a wêl úhoï orñka isÿlrk iqmsß me,eka;sfha újdy ux., W;aijj,g ;s; ;efnk njhs jd¾;d jkafka'

tu mkf;a we;s j.ka;s wkqj remsh,a ,laI 5lg jvd jeäfhka újdyhg úhoï jkafka kï ta fjkqfjka rchg 10]l noaola újdyjk hqj, úiska f.úh hq;= fjkjd' tf,i whlr.kakd nÿ uqo,a j,ska fldgila újdyhla isÿlr.ekSug fkdyels wh fjkqfjka fhdojkakgo ;SrKh ù we;s njhs jd¾;d jkafka'

miq.sh Èfkl bkaÈhdfõ fldaám;s jHdmdßlfhl= úiska Tyqf.a Èh‚hg bka§h remsh,a ì,shk 5la úhoï lrñka újdyhla isÿl< w;r thg rgmqrd fndfyda msßilf.ka fodaIdfrdamK t,a, jqKd'

fuf,i uqo,a wmf;ahdu j,lajd .ekSug fuu mk; f.kú;a we;s nj;a bka§h udOH jeäÿrg;a f;dr;=re jd¾;d lr isákjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.