25000 දඩය 50000 වෙයි - වසර 10ක සිර දඬුවමකුත් - දඩ මුදල් ගැන සොයන්න පත්කළ කමිටුවේ තීරණය මෙන්න!


25000 ovh 50000 fjhs - jir 10l isr o~qjul=;a - ov uqo,a .ek fidhkak m;al< lñgqfõ ;SrKh fukakæ
we;eï r:jdyk jroj,a i|yd remsh,a 25"000la f,i 2017 wh - jeh uÕska fhdackd lr ;snQ ov uqo,a remsh,a 30"000 isg remsh,a 50"000 olajd jeä lsÍug ta i|yd fidhd ne,Sug m;a l< lñgqj ks¾foaY lr ;sfí'

2017 wh - jeh uÕska fhdackd l< ov uqo,aj,g nia ix.ï yd ;%sfrdao r: ix.ï oeä úfrdaO;dj m< lrñka miq.sh foieïn¾ udifha §m jHdma; j¾ckhla l%shd;aul lsÍfuka miq ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d úiska ta ms<sn|j fidhd n,d jd¾;d lsÍug fï lñgqj m;alrkq ,eîh'

ßheÿre n,m;a fkdue;sj ßh Odjkh" ßheÿre n,m;a fkdue;a;ka fiajd kshqla; lsÍu" u;ameka fyda u;aøjH Ndú; lr ßh meoùu" wmßlaIdldÍj ßh ÿïßh ud¾.hlg we;=¿ lsÍu" j,x.= rlaIK wdjrKhla fkdue;sj ßh meoùu hk je/È iïnkaOfhka remsh,a 25"000 isg remsh,a 50"000 olajd ov uqo,a whlr .; hq;= hehs tu lñgqj ks¾foaY lr ;sfí' tfukau ov uqo,aj,g wu;rj udi 3 isg jir 10 olajd nkaOkd.dr.; lsÍu" ßheÿre n,m;%h w;aysgqùu fyda wj,x.= lsÍu i|yd jQ ffk;sl m%;smdoko lñgqj fhdackd lr we;'

fï lñgq ks¾foaY iïnkaOfhka nia ix.ï lsysmhla yd ,xld iajhx /lshd jD;a;slhkaf.a cd;sl ;%sfrdao r: ix.uho m%jdyk wud;Hjrhd fj; ish úfrdaOh m<lr we;' Bg wod<j lreKq bÈßm;a lsÍu i|yd Tjqkaf.a b,a,Su u; tu ix.ïj,g i;s foll ld,hla ,nd§ ;sfí'

fï lñgq jd¾;dj ,nk ui uq,a i;sfha§ m%jdyk wud;Hjrhd úiska leìkÜ uKav,fha wkqu;h i|yd bÈßm;a lsÍug kshñ;h'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.