ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් යානයක් හදිසියේ එංගලන්ත රාජකීය ගුවන් හමුදාව යටතට ගනී - ප්‍රහාරක යානා 2ක් පිටුපසින් හඹා එයි


Y%S ,xlka .=jka hdkhla yÈisfha tx.,ka; rdclSh .=jka yuqodj hg;g .kS - m%ydrl hdkd 2la msgqmiska yUd ths
PK - 757 .=jka mshdir wxlh hgf;a mdlsia:dkq m%sñh¾ fiajh i|yd fhdod.eKqkq Y%S ,kalka .=jka fiajhg wh;a thd¾ nia ta 330 hdkhla Bfha miajrefõ tx.,ka; rdclSh .=jka yuqodj hg;g f.k ;sfnk njg úfoia udOH f;dr;=re jd¾;d lr isákjd'

l,anÿ l%uh hgf;a mdlsia:dk .=jka fiajhg ,nd§ we;s fuu .=jka hdkh fuf,i yuqodj hg;g f.k we;af;a ks¾kdñl ÿrl;k weu;=ula fya;=fjka'

ta wod, .=jka hdkh trg wdrlaIdjg ;¾ckhla njg ,enqKq ks¾kdñl ÿrl:k weu;=ula fya;=fjkqhs fuf,i hdkh úfYaI wdrlaIdjla hg;g f.k we;af;a'

mlsia:dkfha ,dfyda¾ isg tx.,ka;fha yS;D .=jka f;dgqfmd< olajd mshdir lrñka isá fuu hdkfha Y%S ,kalka .=jka fiajg wh;a ld¾h uKav,h iu.ska u.Ska 150 l muK isg ;sfnkjd'

ÿrl:k weu;=u ,eîu;a iuÕska tx.,ka; .=jka iSudfõ§ rdclSh m%ydrl .=jka yuqodjg wh;a m%ydrl hdkd 2 la hdkh ¨‍yqne| we;s w;r trg fõ,dfjka miajre 3 g muK mdlsia:dkq .=jka hdkh tx.,ka;fha iagEï iafÜÜ .=jkaf;dgqfmd< fj; yÈis f.dvnEulg ,lalr ;snqKd'

isoaêfhka miqj wdrlaIl yuqodj .=jka hdkhg meñŒu;a iuÕska l<yldÍ f,i yeisreKq mqoa.,hska 52la w;awvx.=jg f.k ;sfnk w;r Y%S ,xlka .=jka fiajlhska lsisfjl=g fuu isoaêfhka ydkshla fyda n,mEula isÿj keye'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.