මැතිව්ස්ට කෝටි 2යි, චන්දිමාල්, කුසල්, දික්වැල්ල එපා කියයි, 2017 IPL වෙන්දේසියේදී ලංකාවේ ක්‍රීඩයින්ට වුණ දේ මෙන්න


ue;sõiag fldaá 2hs" pkaÈud,a" l=i,a" Èlaje,a, tmd lshhs" 2017 IPL fjkafoaisfha§ ,xldfõ l%Svhskag jqK foa fukak
2017 IPL ;rÕdj,sh i|yd l%Svlhska ñ,§.ekSfï fjkafoaish fï jk úg meje;afjkjd' fï i|yd Y%S ,xld l%Svlhska /ila ;u kï we;=,;a lr we;s w;r fï jk úg Y%S ,xld msf,a kdhlhd jk ue;sõia fjkafoaishg bÈßm;a jQ w;r Tyqj bka§h remsh,a fldaá follg ñ,§ .kakg Delhi Daredevils ms, iu;ajqKd'

tfukau ÈfkaIa pkaÈud,ao fuu fjkafoaishg bÈßm;a ù ;snQ w;r wjdikdjlg lsisÿ lKavdhula úiska Tyqj ñ,§ .ekSug leue;a; m%ldY lf,a keye' ta wkqj Tyq fjkafoais fkdjQ l%Svlfhla f,i kï flreKd' tfukau oÕmkaÿ hjk l%Svl ,laIdka i|lekao wf,ú fkdjQ l%Svlhska w;rg tlajqKd' tfukau ;sir fmf¾rdo ñ,§ .kakg lsisÿ lKavdhula bÈßm;a jqfKa keye' ;jo l=i,a cks;a fmf¾rd" ksfrdaIka Èlaje,a," wls, Okxch hk l%Svlhskao fjkafoaisfha wf,ú fkdjQ l%Svlhska njg m;ajqKd'

fï jk úg jeäu uqo,lg wf,ú ù we;af;a tx.,ka; l%Svl fnka iafgdalaia jk w;r Tyq bka§h remsh,a fldaá 14'5lg wf,ú ù ;sfnkjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.