ලකුණු 11ට කඩුලු 7යි, කෝලි 0යි, ඉන්දියාව අන්ත අසරණ කල ඕස්ට්‍රේලියානු පන්දු යැවීම මෙන්න


,l=Kq 11g lvq¨‍ 7hs" flda,s 0hs" bkaÈhdj wka; wirK l, ´iag%ේ,shdkq mkaÿ heùu fukak
bkaÈhdkq lKavdhu yd ixpdrl ´iag%ේ,shdkq lkavdhu w;r wo meje;afjk m<uq fgiaÜ ;rÕfha§ bkaÈhdkq m<uq bksu ,l=Kq 105lg iSud lsÍug ´iag%ේ,shdkq mkaÿ hjkakka iu;a ù ;sfnkjd'

,l=Kq 93lg lvq¨‍ 3la oeù ;snQ bka§h b‚fï b;sß lvq¨‍ 7 ,l=Kq 11la ;=, ojd .kakg ´iag%ේ,shdkq oÕmkaÿ hjkakka iu;a jqKd'

fï tu ;rÕfha úfYaI wjia:dhs''''
India lose 7-11 as O'Keefe bags six by sri-lanka-hit-videos
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.