වැලිකඩ යුවළක් ගෙදරකට වෙලා පාඩුවේ කළ මහා අපරාධය - (Video)


je,slv hqj<la f.orlg fj,d mdvqfõ l< uyd wmrdOh - ^Video&
je,slv fmd,sisfha wmrdO wxYhg jeo.;a fydavqjdjla ,enqKd' ta fydavqjdfjka lshjqfKa l=,S f.orl bkak ;reK hqj<la u;al=vq úl=Kkjd lsh,d'

msgfldaÜfÜ fldgqneïu mdf¾ ;snqKq fï ksji wo oj,a je,slv fmd,sisfhka jeg¨‍jd' ta fj,dfj;a u;al=vq melÜ lrñka isá fï hqj< fmd,sishg fldgq jqKd' jg,k fj,dfj;a fï fokakd u;al=vq mdkh lrñka ysáfha'

thd,d .dj ;snqKq n%jqkaia iq.¾ j¾.fha u;al=vq melÜ 200la fmd,sia Ndrhg .;a;d' tajd fnod yßk wxl ;yvq fkdue;s h;=re meÈ foll=;a fmd,sish fidhd .;a;d' udi fol ;=k jf.a mqxÑ ld,j,g úúO m%foaYj,ska fuhd,d l=,shg b|,d' mqxÑ f.hla jqK;a fï ksjig 15000l udfil fmd,shla f.j,d'

yenehs ksjfia ysñlre fï hqj<g ksji l=,shg §,d ;sfhkafka thd,d .ek lsisu f;dr;=rla fydh,d n,kafka ke;=j' fï wh .,alsiai r;au,dk" foysj,' ms<shkao," fndr,eia.uqj jf.a m%foaYj,g È.= ld,hla ;siafia u;al=vq fnod yer,d ;sfhkjd lsh,hs fmd,sish lshkafka'

je,slv fmd,sish fï u;al=vq cdjdru .ek jeäÿr mÍlaIK mj;ajkjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.