ලංකාවේ තරුණියකට පෙම්බැදි කොරියානු ආදරවන්තයාට අත්වුන ඉරණම (VIDEO)


,xldfõ ;re‚hlg fmïneÈ fldßhdkq wdorjka;hdg w;ajqk brKu ^VIDEO&
ta úÈyg wdofrka iy úYajdifhka ysgmq iajdñmqreIfhlag w;afjÉp brKula .ek ;uhs fï lshkak yokafka…'

ol=Kq fldßhdfõ fida,a kqjr mÈxÑlrejl= jk y¾ fpdka.a fâ Hur jong dae ^78& ta rfÜ m‍%isoaO pß;hla j Ôj;a jqk mqoa.,fhla'

1982 wjqreoafoa È rg ;=< we;s jqk foaYmd,k fmr<shla tlal Tyq ;u uõ rg w;yer bkaÈhdjg f.dia ;sfnkjd'

udi ;=kla ld,hla tys Èú f.jk fpdka.a bkaÈhdfõ uÿrdisfha mj;sk wêl Wkqiqu ksid fjk rglg hkak lrekq fiùfï§ ,xldj .ek ,enqkq f;dr;=re u; tu j¾Ifha§u ,xldjg meñfKkjd'

tys§ lgqkdhl .=jka f;dgqmf,ys rdcldÍfhys ksr; jQ mqÿ.,fhl= yd ñ;=rejk fpdka.a Tyqf.a .ïm,d; jk r;akmqrhg f.dia tys ld,hla Èú f.jñka isák w;r tys § ldka;djla yd ñ;‍% ù újdy jkq ,nkjd'

miqj furg uyd mßudk jHdmD;sj, wn, o‍%jH ñ,g .ekSu iy tu jHdmD;sj,g fldßhdkq WmlrK f.kajd§u iïnkaêlrKh iïnkaO jHdmdr lsysmhla wdrïN lrkq ,nk w;r fldÜgdfõ iy fld;auf,a m‍%foaYj, tu jHdmdr wdh;k msysgqjkq ,nkjd'

ta w;r;=r fodkaf.a îßo jHdmdrfhys ksr; ks,Odßfhl= yd fmñka nefoñka fpdka.a furg fkdue;s wjia:djl§ ish¨‍ jHdmdr úl=Kd oud fjk;a úfoaY rglg f.dia we;s nj;a wfkla îßog wh;a j ;snQ foam, wehf.a ifydaoßhkag mjrd f.dia we;s njhs fpdka.a mjikafka'

miqj fldßhdfõ ys; ñ;=rkaf.a wdodr we;sj kej;;a furgg meñfKk fpdka.a ;ksju kej;;a jHdmdr wdrïN lr we;s w;r tys§ Èjhsfka úúO mqoa.,hskag fldßhdfjka WmlrK ñ,hg .ekSug wjYH iïnkaêlrK lghq;= lrñka tu Ndkav ,nd .eksfï§ fldñia uqo,a ,nd .ksñka jHdmdrhla wdrïN lr we;s w;r miqj Èjhsfka úúO m‍%foaYj, ,dxlsll jHdmdrlhska ;ukag remsh,a tlafldaá úis ,laIhlg jeä uqo,a jxpd lr we;s njhs fodka.a mjikafka'

fï ms,snoj ñßydk $ lvj; $ wúiaidfõ,a, $ mdkÿr $ iQßhjej $ j;a;, wd§ fmd,sia ia:dk .kkdjl meñks,s isÿ lr;a fuf;la ksishdlrfhka ;ukag uqo,a ,nd§ .eg¨‍ ksrdlrKhg fmd,sish wiu;a jQ nj;a j¾;udkfha§ fmd,sishg hkúg nek mkakd ouk nj;a fpdka.a mjihs'

tneúka ;ukag ;j jirlg;a wvq ld<hla furg /§ isáug ùid we;s neúka ;u uõ rgg hdug fmr fuu uqo,a ;ud fj; ,nd .ekSug msysg fjk f,i;a bkamiq ;u rrg hdug wjYH nj;a fpdka.a mjihs'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.