රටම ආන්දෝලනයට පත් කල මාතර කප්පම් සිද්ධියේ අලුත්ම කතාව (VIDEO)


rgu wdkafoda,khg m;a l, ud;r lmamï isoaêfha w¨‍;au l;dj ^VIDEO&
ud;r k.rfha nia kej;=ïfmdf<a msysá fydag,hlg meñ‚ lmamïlrejka msßila miq.sh m<fjksod WoEik remsh,a mkaoyil uqo,la Matara Robbery b,a,d isákjd'  uqo,a whlñjrhd tu uqo, §ug ue,sjk wjia:dfõ§ lmamïlrejka úiska Tyqg myrÈulao isÿ lrkjd'

ud;r k.rdikakfhau mÈxÑlrejka jk fuu lmamïlrejka msßila msyshla jeks wdhqO /f.k uqo,a whleñjrhd ìhjeoa§ug W;aiyd orkjd' È.ska È.gu ;¾ckh lr remsh,a 5000l uqo,la Tjqka úiska ,nd .kakjd'

uqo,awhleñjrhdg wjia:d lsysmhl§u myrfok lmamïlrejka mreI jpkfhka Tyqg nek jÈk wdlrh o CCTV leurdfõ o¾Yk j,ska iy y~ mgka meyeÈ,sj wefikjd'

ud;r fmd,Sish fuu mqoa.,hka y÷kdf.k we;s w;r Tjqka w;awvx.=jg .ekSu i|yd mÍlaIK mj;ajkjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.