පුංචි සහේලිට ඔබේ උපකාර අවශ්‍යයි (VIDEO)


mqxÑ ifya,sg Tfí Wmldr wjYHhs ^VIDEO&
wlaudfõ wdndOhla fya;=fjka frda.S ;;a;ajhg m;ajQ oeßhla ms<sn|j wm miq.shod ,hsõ weÜ thsÜ ;=,ska Tng jd¾;d l<d'

fï jkúg tu oeßhf.a frda.S ;;a;ajh iqjm;a lr.ekSu i|yd fndfyda fokdf.a wdOdr Wmldr ,efnñka mj;skjd'

Bfha miajrefõ ckdêm;s ffu;‍%Smd, isßfiak uy;d o fuu oeßhf.a frda.S ;;a;ajh iïnkaOfhka ish wjOdkh fhduql<d'

.d,a, t,shÜ udjf;a mÈxÑ i|ud,s iy úÿrf.a l=vd Èh‚h ifya,s l=vdl, isgu wlaudj iïnkaO frda.hlska mSvd ú¢kjd'

wehg jhi udi 4 § ,ndÿka tkak;lska miq fuu wjdikdjka; brKug weh f.dÿre jQ njhs ifya,sf.a uj mjikafka'

óg jirlg muK fmr ffjoHjreka úiska wef.a frda.S ;;a;ajhg fya;=j fidhd .;a;d'

ta wkqj th wlaudj iïnkaO frda.S ;;a;ajhla'

ffjoHjreka mjikafka fï l=vd Èhksh iïmQ¾Kfhka iqjh ,eîu i|yd wlaudjla noaO l< hq;= njhs'

ta i|yd remsh,a ,laI 80 l muK uQ,sl úhoula oeßug isÿjkjd'

ifya,s ms<sn|j fï mqj; úldYh lsÍfuka miq fndfyda mß;Hd.YS,Ska wehg wdOdr Wmldr lsÍu i|yd bÈßm;a jQ nj ifya,sf.a mshd wmg i|yka l,d'

ta wkqj ifya,sf.a ie;alu i|yd jehjk remsh,a ,laI 80 iïmQ¾K ùug wdikakj we;;a ifya,sf.a ie;alñka miq wehf.a mÍlaIk iy ffjoH m‍%;sldr i|yd ;j;a fndfyda uqo,la wjYH nj ffjoHjreka mjid ;sfnkjd'

fï w;r ckdêm;s ffu;‍%Smd, isßfiak uy;d o Bfha mqxÑ ifya,s ckdêm;s ukaÈrhg le|jd wehf.a frda.S ;;a;ajh ms<sn|j ish wjOdkh fhduql<d'
ckdêm;s wruqo, yryd Bg wjYH m‍%;smdok fjkalrk f,ihs ckdêm;s;=uka tys§ ks,Odßkag Wmfoia ,ndÿkafka'

ifya,sf.a wkd.;h fjkqfjka wjOdkh fhduql< ishÆfokdg ia;+;sjka;fjñka wm b,a,d isákafka weh fjkqfjka ;jÿrg;a yels mu‚ka Wmldr lrk f,ihs'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.