විල්පත්තුව එළි කරපු රිෂාඩ්ගේ හෙලුව හෙලි වුනු හැටි මෙන්න..! (VIDEO)


ú,am;a;=j t<s lrmq ßIdâf.a fy¨‍j fy,s jqkq yeá fukak''æ ^VIDEO&
forK rEmjdysksfha mej;s 360 jevigykg fujr iïnkaO jQfha jd‚c yd l¾udka; weu;s ßIdÙ nÈhq§kah'

udOHfõ§ ixL wurð;a úiska isÿ lrk ,o m‍%Yak lsÍï yuqfõ weu;sjrhd fndfyda fia wiSre;djhg m;a jQ nj jevigyk mqrdu fmksk'

ú,am;a;=fõ ck;dj mÈxÑ lr we;af;a wlalr 770l hhs weu;sjrhd lshoa§ ixL kùk ;dla‍IKh Ndú;d lr fmkajQfha wlalr 1194la fy,s fmfy,s lr we;s njhs'

Bg ms,s;=re f,i weu;sjrhd lshd isáfha tfia jeämqr jkdka;r iqoao lr we;s whg o~qjï l, hq;= njhs'
Posted by Save Elephants in Sri Lanka on Wednesday, January 11, 2017
iïmQ¾K jevigyk'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.