අලුත් අවුරුද්දට රටම ලෑස්ති වෙද්දී කුස්සියේ අඹ කපමින් සිටි කාන්තාවක් සොයා පැමිණි මාරයා - (Video)


w¨‍;a wjqreoaog rgu ,Eia;s fjoa§ l=iaisfha wU lmñka isá ldka;djla fidhd meñ‚ udrhd - ^Video&
w;=re.sßh fndr¿f.dv m%foaYfha ldka;djla msysfhka f.< lm,d urd od,d'

fï .ek fmd,sishg ,enqKq f;dr;=rlg wkqj tu ksjig .syska mßlaId lroa§ ksjfia l=iaisfha f.< lmd urd oud ;snq fï ldka;djf.a u<isrer yïnqkd'

fï úÈhg ñh .sfha uhqrd ;rx.kS kue;s 36 yeúßÈ foore ujla'

wef.a nd,u orejg ;du wjqreÿ fold udrla' w¨‍;a wjqreoaog rgu ,Eia;s fjoa§ fï ldka;dj l=iaisfha wU lmñka b|,d' ta fj,dfõ uy;a;h;a tlal uqo,a m%Yakhla .ek l;d nyla we;s fj,d' tal ÿrÈ. .syska thdf.a uy;a;hd fï wmrdOh l<d lsh,hs fmd,sish iel lrkafka'

fokakd rKavqfjkjd hdn| ksjil Ôj;afjk fï ldka;djf.a uõmshkag;a weys,d' Bgmiafia thd,d fydh,d n,oa§ ;uhs l=iaisfha jeá,d ;snqKq ldka;djf.a u<isrer yuqfj,d ;sfhkafka' fï >d;kh l< njg ielmsg ;%sfrdao r: ßhÿfrla jk thdf.a ieñhdj;a w;awvx.=jg wrf.k'

fï >d;kh iïnkaOfhka w;=re.sßh fmd,sish mÍlaIK mj;ajkjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.