පාරේ යන තරුණියක් බලෙන් සිපගත්ත ඉන්දියාවේ Prank වීඩියෝ තරුවට බරපතල දඬුවමක්


mdf¾ hk ;re‚hla nf,ka ism.;a; bkaÈhdfõ Prank ùäfhda ;rejg nrm;, o~qjula
óg Èk lsysmhlg l<ska ˜ wkqkaf.a fl,a,kaj lsia lr,d ÿjk fld,af,la - i;H isoaêhla˜ hk ud;Dldj hgf;a wms Tng fmkajmq ùäfhdaj f.dvla wh olskak we;s'

fï ùäfhda tfla bkak ;reKhd úiska fmïj;d iuÕ hk ;re‚hka lsysmfofkla nf,ka ismf.k m,d hkjd' tl Tyq Prank tlla f,i Tyqf.a Crazy Sumit lshk YouTube pek,a tlg Upload lr,d'

tu ;reKhd is;= ke;s wdldrhg tu ùäfhdaj fndfyda fofkla w;r krl úÈhg m%isoaO jqKd' f.dvla wh fïlg oeä úfrdaOhla m, l<d' fudlo tfyu mdf¾ hk ;re‚hla fkdlshd ism .ekSu nrm;, je/oaola ksid'

oeka fï .ek È,a,s fmd,sishg;a .syska' fya;=j fï ùäfhda tfla bkak ism .ekSug ,lajQ tla ;re‚hla fmd,sishg l< meñ‚,a,la ksid'

Prank ùäfhda tl l< ;reKhd miqj l< je/oao .ek jegys,d iudj .kak ùäfhdajla YouTube tlg Upload lr,d'  ta jf.au wr Prank ùäfhda tl;a pek,a tflka bj;a lr,d'

fldfydu yß bkaÈhdfõ iudc udOHfhka fï ;reKhdg t,a, lrk fpdaokd fl<jrla keye'

ta jf.au È,a,s fmd,sish fï ;reKhdj w;awvx.=jg wrf.k mÍlaIK isÿ lrñka ;sfhkjd'

´l ;ud lshkafka Prank lsh,d fkdfydìkd jev lrkak fyd| keye lsh,d'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.