හම්බන්තොට කාලගෝට්ටිය අස්සේ පොලිසියට වුණු අකරතැබ්බය - Photos


yïnkaf;dg ld,f.daÜáh wiafia fmd,sishg jqKq wlr;eính - Photos
Bfha ^7& yïnkaf;dg§ we;sjQ WKiqï ;;ajh w;r msßia úiqrejd yeÍug l÷¿ .Eia yd ch l|ïn m%ydr t,a, lr w;r tys§ fmd,sishgo fuu c, m%ydr t,a, ùfuka Tjqka wmyiq;djhg m;ajqfka fï whqßka'''


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.