මෙලානියා ට්‍රම්ප්, හිලරි ක්ලින්ටන්, පියුමි හංසමාලි එකම ලිස්ට් එකක - Photos


fu,dkshd g%ïma" ys,ß la,skagka" mshqñ yxiud,s tlu ,siaÜ tll - Photos
2016 wjqreoao;a b;sydihg tl;= lr,d yd yd mqrd lsh,d 2017 wjqreoaog m%úYag fj,d bkak fï fj,dfõ myq.sh wjqreoao" ta lshkafka 2016 wjqreoao ,xldfõ whg mÜg iqn wjqreoaola fkd jqKg ys;k ;rï wiqn;a kE lsh,d u;la lr,d fokak ´fka' talg tl fya;=jla ;uhs ,xldj Google tfla tl msg tl ;sín jd¾;djka yskaou ,xldfõ ku cd;Hka;rhf.a l;dnyg ,lafjkak;a myq.sh jir fya;=jla jqKd'

fmr<sldr ;dlaIKh;a tlal bÈßhgu hk f,dalhg wka;¾cd,h lshkafka wdYs¾jdohla' ta yskaou ;uhs udOH lafIa;%fha B<Õ úma,jh úÈyg wka;¾cd,h y÷kajkafka' f,dalfha f.dvla rgj,a wka;¾cd,h Okd;aul úÈyg mdúÉÑ lrkfldg ,xldj Bg yd;amiskau fjkia wdldrhg wka;¾cd,h mßyrKhg fhduq fjkak ienE fya;=j fudloao lshk tl wms ldg;a ksYaÑ;ju lshkak neß fohla' fldfydu jqK;a ,xldj wka;¾cd,h mßyrKh lrk úÈy f,dalfha wks;a rgj,g jvd fjkia lsh,d uq¿ f,dalhgu Tmamq lrmq wjia:d lsysmhlau myq.sh ojiaj, wmsg oel.kak mq¿jka jqKd' ta w;ßka tlla ;uhs f,dalfha rgj,a w;ßka Google yryd M{h lsh,d jeämqr jdr .Kkla search lsÍu ksid ,xldjg miafjks j;djg;a m,fjks ia:dkh ysñùu y÷kajkak mq¿jka' fï ,ehsia;=fõ Bg my,ska ;sín rgj,a .ek fldfydu jqK;a ,xldfõ fï list tfla miafjks j;djg;a m,fjks ;ekg wdmq tl ta ;rï mqÿu fjkak fohla fkfjhs' talg fya;=j ;uhs ñksiaiq l=;=y,fhka fydh,d n,kafka fkd okak" ÿ¾,N foaj,a .ekfka' b;ska ,xldj jf.a rgl sex j,g ;sfhk barriers tlal ne¨‍jyu ldgj;a fkd fmfkkjd lsh,d ys;df.k Google tfla search lrk tl" tl w;lska n,kak .shyu ta yeá wreuhl=;a fkfjhs'

fldfydu jqK;a Google tfla M{h search lr,d ,xldj m,fjks ;ekg tkfldg ;j me;a;lska ;dlaI‚l foaj,a iïnkaOfhkq;a Google tfla jeämqru search lr,d ;sfhkafka ,xldj' ta jf.au ;uhs English lshk jpkh .ek jf.au Nasa lshk wdh;kh .ek;a úia;r fydhkak Wkkaÿfjka" Wjukdfjka jeämqru Google tfla  search lr,d ;sfhk rgj,a w;ßka ,xldjg miafjks ia:dkh ysñfj,d ;sfhkjd'  fï jd¾;d fldfydu jqK;a oeka lshkak yokafka ,xldfõ wh jeämqru Wkkaÿfjka Google search lr,d ;sfhk Top 5 list tlla .ek' fï ;uhs ,xldfõ wh myq.sh jif¾ Google tfla jeämqru Wkkaÿfj,d search lr,d ;sfhk miafokd'

1'    fvdk,aâ g%ïma ^Donald Trump&
2'    fuf,akshd g%ïma ^Melaniya Trump&
3'    ys,ß la,skagka ^Hillary Clinton&
4'    mshqñ yxiud,s ^Piyumi Hansamali&
5'    ñfÉ,a ms,smaia ^Michael Phelps&Loading...

No comments:

Powered by Blogger.