නියඟයෙන් මතුවුණ බුදු පිළිම වහන්සේ… (PHOTOS)


kshÕfhka u;=jqK nqÿ ms<su jykafia^PHOTOS&
uOHu l÷lrhg fuu Èkj, mj;sk úh<s ld,.=‚l ;;a;ajh udjqia‌idlef,a c,dYfha c, uÜ‌guo YS>% f,i my< neiSu;a iuÕ uia‌fl<sh mer‚ k.rfha kgnqka u;=j ;sfnkjd'

udjqia‌idlef,a c,dYhg hgj ;snQ uia‌fl<sh mer‚ k.rfha nqÿms<su jykafia" yskaÿ fldaú," uqia‌,sï m,a,sh" fnda.i" yd md,ula‌o u;=j ;sfnk whqrehs fï'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.