ජීව විද්‍යා අංශයේන් එක වුණ නිසල් කරදරයක් ගැන බුකියේ සටහනක් තබයි (Photos)


Ôj úoHd wxYfhaka tl jqK ksi,a lrorhla .ek nqlsfha igykla ;nhs ^Photos
2016 Wiia fm< úNd.fhka Ôj úoHd wxYfha m<uq ;ek ysñlrf.k ;sfnkafka ud;r rdyq, úoHd,fha ksi,a mqkair'

Tyq tu i;=gg ish f*ianqla .sKqfï wmqre igykla od,d ;sfhkjd' ta igykg Tyq fN!;sh úoHd úIh Odrdfjka m<uq ;ek ysñjQ l=reKE., u,shfoaj nd,sld úoHd,fha wudhd O¾uisß isiqúhg;a tla lr,d'

my; ;sfhkafka tu igyk''

fï bkafka ksi,a iy wudhd


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.