ඇමති දියණිය විවාහ වෙන්න රුවට වඩා ගුණ සොයයි - Photos


weu;s Èh‚h újdy fjkak rejg jvd .=K fidhhs - Photos
m<d;a iNd yd m<d;a md,k rdcH wud;H m%shxlr chr;akf.a ÿjjk iÑks khkOdrd chr;ak .ekhs fï l;d lrkafka' iÑks ´iag%ේ,shdfõ Wiia wOHdmkh ,nd udkj iïm;a l<ukdlrK ms<sno Wmdêhla ,ndf.k we;s w;r bÈßfha§ /lshdjla lsÍug n,dfmdfrd;a;=fõ isà' 
úfõlhla ,enqKu fudlo lrkafka
f.dvla fj,djg bkafka wdkuvqfõ' ta ksid wdkuvqfõ me;af;a weúÈkjd' ;d;a;d md¾,sfïka;= tk ojig wms fld<U bkafka' ta fj,djg kï hd¿fjda tfyu uqK.efykjd'

rig yokak mq¿jka lEu fudkjo@
f.dvla cd;s yokak mq¿jka' w, neÿu" Ñlka lß tl tfyu

leue;su lEu
bÈwdmam

wdorh .ek fudlo ysf;kafka@
wdorh lshkafka Ôúf;ag ,enk ;j tl fohla ú;rhs' tal b;ska ,efnk fj,djg ,efnhs'

oeka wdorh lrkak flfkla keoao@
keye' ;du flfkla keye'

fudkjf.a flfklao fydhkafka@ 
tfyu úfYaI;ajhla keye' foaYmd,kh l<;a fkdl<;a .;s .=K fydo flfkla ;ud uu n,kafka' fmkqug jvd .;s .=K fydo fjkak ´fka'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.