රෝසිගේ සූරූපි දියණිය පතිකුලයට - Photos


frdaisf.a iQrEms Èh‚h m;sl=,hg - Photos
ysgmq wud;Hjßhla jk frdais fiakdkdhlf.a jeäuy,a Èh‚hf.a  újdy ux.,H miq.shod fld<U ys,agka fydag,fha§ meje;ajqkd'

fï i|yd mlaI úmlaI foaYmd,k{hka we;=¿ úYd, m%N+ka msßila iyNd.sù isáhd'

tu W;aij wjia:dfõ PdhdrEm my;ska'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.