මිනිසෙකුසේ අවසන් ගමන් ගිය ගොඩකවෙල සුනඛයා (PHOTOS)


ñksfil=fia wjika .uka .sh f.dvlfj, iqkLhd^PHOTOS&
ñh .sh ish iqr;,a i;a;ajhd fjkqfjka ñksfil=g ,ndfok mßÈ wjika nqyquka oelajQ wjia:djla ms<sn|j f.dvlfj, n,úkak m%foaYfhka jd¾;d jkjd'

fuu iqkLhd ßÖ kïjkjd'

f.dvlfj, n,úkak m%foaYfha jika; l=udr okafo‚hf.a ksjfia fuu jir folla jhie;s iqkLhd Ôj;aj ;sfnkjd'

i¾m úI YÍr.; ùu ksid ßÖ urKhg m;aj we;s w;r u,aYd,jlska ñ,g .;a fmÜáhl nydÆ isrer Tjqkaf.a ksjfia ;ekam;a lr ;snqKd'

iajdókajykafia kula jevujd wd.ñl j;dj;aj, fhÿkq w;r miqj isrer ñysoka lrk ,oafoa ksji msysá bvfï fldgilhs'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.