ගායක ඉඳුනිල් අන්ද්‍රමාන පියාට සමුදුන් සංවේදී අවසන් මොහොත - Photos


.dhl b÷ks,a wkaøudk mshdg iuqÿka ixfõ§ wjika fudfyd; - Photos 
;ukaf.a foudmshka fï f,dafla od,d hoaÈ Tjqka tlalu ysgmq orejkag tal ord.kak wudrehs' ta úÈhg wms ljqre;a okak .dhlfhla jqKq b÷ks,a wkaøudkf.a mshdKka f,dúka iuq.;a mqj; wms Tng Bfha lSjd'

Tyqf.a wjika lghq;= Bfha ^2& isoaOjqKq wjia:dfõÈ b÷ks,a wkaøudkg ta ÿl ord.kak neßjqKd'

Tyq mshdf.a foayh je<|f.k f,daflgu lE .y,d we~qfõ wdfh;a ;ukaf.a <Õg weú;a bkak lshkjd jf.a'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.