මහපාර මැද වාහනයක් කැඩුනම අමුතු දඩගහන අපේ රටේ පොලීසිය (Photos)


uymdr ueo jdykhla levqku wuq;= ov.yk wfma rfÜ fmd,Sish ^Photos&]
r:jdyk ov Traffic violation fine lshkafka myq.sh ldf,a jeämqr l;dnyg ,lajqk ud;Dldjla'

ta ud;Dldjla w¨‍;a fjk úÈfya isÿùula Bfha ^03& Èkfha mqoa.,fhlag fj,d ;sfhkjd'

fï isoêh .ek Tyqf.a mq;d hehs lshk ;reKfhla uqyqKq fmd; yryd m%isoaO lr,d ;sfhkafka fï úÈyghs'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.