“පෙරළියක ඇරඹුම රැළියට“ හිටපු ජනපති පැමිණෙයි (PHOTOS)


—fmr<shl werUqu /<shg— ysgmq ckm;s meñfKhs ^PHOTOS&
—fmr<shl werUqu /<sh— kqf.af.dv wdkkao iurfldaka t<suyka rx. mSGfha fï jkúg meje;afjkjd' ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d miajre 5'20g muK tu ck /<shg iyNd.S jqKd'

/<sh wdrïN lsÍug fmr iy /<sh wdrïN lsÍfuka wk;=rej tu ia:dkfha iy wjg isg ,nd.;a PdhdrEm my;ska krUkak'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.