අවස්ථා ගණනාවකදීම අවාසනාව සොයා ආ ජැක් මා ලෝකයම හෙල්ලූ හැටි - මොහොතක් නැවතී කියවන්න - Photos


wjia:d .Kkdjl§u wjdikdj fidhd wd cela ud f,dalhu fy,aÆ yeá - fudfyd;la kej;S lshjkak - Photos
relshd 30 lg whÿï l<d'' 
ta ish,af,ka ud m%;slafIam jqKd''
úYaj úoHd,fhka 10 jrla m%;slafIam jqKd''
24 fofkl=f.ka 23 fofkl=g /lshd ,enqKd'' ud m%;slafIam jqKd'''
Ôúf;a Èkkakï fld;klÈ yß jefgkak ´fka lsh,d iudcfha l;djla ;sfhkjd'

fudlo tfyu jegqKdu ke.sákak wruqKla jf.au ys;g Yla;shla ,efnkjd'

m%Yak <Õ ÿla <Õ Ôú; j,ska mek,d hk ñksiaiq w;f¾ wo Ôúf;a ch.;a;= yqÕla wh wjia:d .KkdjlÈu wid¾:l jqKq wh'

ta;a ta wid¾:lùu ;=,ska jeá jeà ke.sg,d Ôúf;a Èkmq wmQre ñksiaiq;a fï f,dafla by<u ;ekaj, bkakjd'

ta jf.a flfkla ;uhs Ök cd;slfhla jk cela ud'

Tyq wo Ökfha fojeks iy f,dalfhau 33 jeks fmdfydi;au ñksidhs'

;uka tf;la meñ‚ ÿIalr .ukau. fufia mjid ;snqKd'

˜‍ ud úYaj úoHd, m%fõY úNd.h 3 jrla wiu;a úñ' uu úúO /lshd 30 lg whÿï l< kuq;a ta ish,af,ka m%;slafIam jqKd'

fla't*a'iS'wdh;kh uq,skau Ökhg meñ‚ úg mqoa.,hka 24 fofkl= /lshd i|yd whÿï l<d'

mqoa.,hska 23 fofkl=g tys /lshd ,enqKd m%;slafIam jqfKa ud muKhs'

uu fmd,sishg ne§ug wdYdjla we;sfj,d whÿï l< úg b,a¨‍ïlrejka miafofkl= w;ßka ud muKla m%;slafIam jqKd' ydj¾â úYaj úoHd,fhka ud 10 jrla m%;slafIam jqKdz˜‍

fudyq f,dalfha 33 jeks fmdfydi;au ñksid'

b;sx m%Yak <Õ Ôú; ke;slr.kak" mek,d hk fkd,enqKq foa .ek ÿla fjk ,; fjk ñksiaiq w;r fudyqf.a Ôú; l;dfjka flfkl=g id¾:l ùug fkdyelso''@
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.