ඒ කාලේ නහටු කෙල්ල අද රූ රැජිණක් වෙලා (Photos)


ta ldf,a kygq fl,a, wo rE /ðKla fj,d ^Photos&
Lopamudra Raut lshkafka 2016 Miss United ;r.fhka fojeks ia:dkh Èkd .;a; rEu;shhs'

mqxÑ ld,fha isg wehg ;snqfKa wdl¾YkSh fmkqula fkfï' kuq;a wehf.a Wkkaÿj iy úYajdih ksid rEu;shla olajd ÿr .ukla tkak yels jqKd'

wms yefudau ,iaikhs' ta ,iaik u;= lr.kakjo ke;s lr.kakjo lsh,d ;SrKh l< hq;af;ao wmsuhs'

n,kak fï ;sfhkafka Lopamudraf.a ,iaik fjkak fmr .;a PdhdrEm

fï weh rEu;shla jQ miq


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.