මොරගහකන්ද මහා ජලකඳට යටවන පාසලක දරුවන් තැබූ සංවේදී සටහන් (PHOTOS)


fudr.ylkao uyd c,l|g hgjk mdi,l orejka ;enQ ixfõ§ igyka ^PHOTOS&
fudr.ylkao c, jHdmD;sh fya;=fjka bj;a flfrk .ïudk w;f¾ lUrj .ïudkh o uyd c,l|g hg jkjd'

ta fya;=fjka lUrj .ïudkfha ck;dj fï jk úg ish .ïìï w;yer f.dia ;sfnkjd'

jir .kkla ismai;r yeoerE lUrj lksIaG úoHd,h o fï jk úg kgUqka f.dvla njg m;aj ;sfnkjd'

cd;sl ;,hg fndfyda orejka /f.k .sh lUrj mdif,a ì;a;s u; wjika fudfydf;a isiq orejka úiska ;enQ ixfõ§ igyka lsysmhla fufia wm leurdfõ igyka j ;snqKd'

‘‘l=ßre c, l| wmsj fjka l,d’’  ldg;a jvd uu Thdg wdofrhs - uf.a mdi,’’
‘‘iuq wrka hkak isÿjqk;a ;du wfma mdi, wu;l fkdfõ’’ —i¾,;a wmsj od,d .shd ÿlhs˜  wd§ jYfhka isiq orejka ;enQ fndfyda jels ta w;r jkjd'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.