හම්බන්තොට ගැටුමේ දී ගල් පහරක් එල්ල කරන අයෙකුව ‘ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවේ’ අවදානයට ලක් කරන හැටි (PHOTOS)


yïnkaf;dg .egqfï § .,a myrla t,a, lrk wfhl=j ‘l%slÜ f;aÍï lñgqfõ’ wjodkhg ,la lrk yeá ^PHOTOS&
yïnkaf;dg § Bfha ^7& we;sjQ l,yldÍ ;;a;ajh iïnkaOfhka ,nd.;a PdhdrEm lsysmhla fï jkúg iudc cd, fjí wvúj, wjodkhg ,laj ;sfnkjd'

ta w;ßka tla PdhdrEmhla l%Svd bijq ms<sn|j wjodkh fhduq lrk f*ianqla iuQyhkaf.a me;sr hñka ;sfnkafka Y%S ,xld l%slÜ f;aÍï lñgqfõ wjodkhg fuu PdhdrEmh ,laúh hq;= nj mjiñka'

we;eï wh mjid we;af;a ó<Õ mkaÿ jdr 20 f,dal l=i,dk ;r.hg fuh b;d jákd wjia:djla njhs'

tjeks woyia we;=<;a iudc cd,j, m%pdrh jk igyka lsysmhla my;ska oelafjkjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.