ෆේස්බුක් මිතුරු පිරිසක් පාසලකට ගොඩනැගිල්ලක් තනා දෙයි (PHOTOS)


f*ianqla ñ;=re msßila mdi,lg f.dvke.s,a,la ;kd fohs ^PHOTOS&
f*ianqla ñ;=re ñ;=ßhka msßila tla ù mdi,la fjkqfjka f.dvke.s,a,la ;kdÿka mqj;la lelsrdj m,d., m‍%foaYfhka jd¾;d jkjd' fuu m‍%;s,dNh ,eî we;af;a f;,Èkakkajej úoHd,hghs'

f;,Èkakkajej úoHd,fha ore oeßhka glrka fiú,s l< uvqjl wvq myiqlï hgf;a bf.k .kakd wdldrh oelafjk PdhdrEmhla bl=;a Èfkl f*ianqla fjí wvúfha yqjudre ù ;sfnkjd' th ÿgq wfhl= ish f*ianqla ñ;=re ñ;=ßhkag wdrdOkd lr we;af;a tu ore oeßhkag lsishï Wmldrhla lsÍug tl;= jk f,ihs'

ta wkqj lsysm fofkl= f;,Èkakkajej úoHd,hg f.dia ore oeßhkag wOHdmk WmlrK fnod § ;sfnkjd' tys PdhdrEm o f*ianqla fjí wvúfha yqjudre ù we;s w;r bka Èßu;a jQ ;j;a f*ianqla ñ;=re ñ;=ßhka msßila miqj fuu iudc i;aldrhg tla ù we;s njhs jd¾;d jqfKa'

Tjqka ish¨‍ fokd jvd;a ixúOdk.; ù f;,Èkakkajej úoHd,hg f.dvke.s,a,la bÈlr § ;sfnkjd' tu f.dvke.s,a, isiq whs;shg m;alr we;af;a bl=;a 14 jkodhs'

flfia fj;;a f.dvke.s,a, újD; lrk Èkg fmr fuu iudc i;aldrhg uq,msrE ;eke;a;d yÈis wk;=rlska ñhf.dia ;sfnkjd'

ta wkqj bÈflreKq f.dvke.s,a, Tyqf.a kñka kï lsÍughs iudc i;aldrhg tla jQ f*ianqla ñ;=re ñ;=ßhka ;SrKh lr we;af;a'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.