වින්ඩීසල් සරමට බහිද්දි – දීපිකා භාගෙට නිරුවත් වෙයි (Photos)


úkaãi,a irug nysoaÈ - §msld Ndf.g ksrej;a fjhs ^Photos&
fyd,sjqvfha iqmsß;u Ñ;%mghla ;j;a ál ojilska ߧ ;srhg tkakg kshñ;hs'

fï Ñ;%mgfha ku XXX - Return of Xander Cage'

yßhgu lsõfjd;a fï udfia 20 jeksod ;uhs Release fjkak kshñ;j ;sfhkafka'

fuys m%Odk pß;h úka ãi,a r.mdk w;r" fuys iqúfYaIS pß;hla fnd,sjqvfha iqmsß ;drldúh jk §msld mÿfldaka úiska r.mdkjd'

b;sx fï Ñ;%mgfha t<soelaùula myq.sh ojil meje;ajqKd'

fï wjia:djg úka ãi,a fõÜáh tfyu;a ke;akï iru weof.k ;uhs rislhka w;rg wdfõ'

yenehs iqmsß ks<s §msld kï wdfõ wvksrej;ajhs'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.