ශාන්තිකර්මයක් කරගන්න කපුවා ළඟට ගිය දුම්මලසූරි ප්‍රදේශයේ තරුණියට වෙච්චදේ - Photos


Ydka;sl¾uhla lr.kak lmqjd <Õg .sh ÿïu,iQß m%foaYfha ;re‚hg fjÉpfoa - Photos 
ÿïu,iQßh m%foaYfha§ ldka;djla Ydka;s l¾uhla i|yd mdkh l< Èhrhla úI ù ñhf.dia ;sfnkjd'

y,dj; -nx.fo‚h m%foaYfha mÈxÑ 38 yeúßÈ wehg Ydka;sl¾uh l< lÜgähd úiska hï Èhrhla mdkh lsßug ,nd§ we;s w;r th mdkh lsÍfuka miq widOH jQ njhs fk;a ksõia jd¾;dlre i|yka lf<a'

miqj frday,a.; lsÍfuka miqj weh ñhf.dia ;sfnkjd'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.