ලෝකේ ලස්සන මිනිස්සුන් (Photos)


f,dafla ,iaik ñksiaiqka ^Photos
,iaik lshk foa idfmalaIhs fka'' ta idfmalaI ,iaik tl tl rgg" m%foaYhg wkqj fjkia fjkjd'

National Geographic iÕrdj ksl=;a l<  f,dafla ,iaik ñksiaiqka - ta lshkafka úúO;ajh u.ska f,dafla ,iaik l< ñksiqka f.a PdhdrEm tl;=jla '

rE /ðk ;rÕj, olsk whg jvd fjkia ,iaikla ;uhs fï wh fmkajkafka'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.