ගායක ඉඳුනිල් අන්ද්‍රමානගේ පියාණන් සමුගනී - Photos


.dhl b÷ks,a wkaøudkf.a mshdKka iuq.kS - Photos
m%ix. fõÈldfõ m%isoaO .dhlfhl= jk b÷ks,a wkaøudkf.a mshdKka wNdjm%dma; ù ;sfnkjd' Tyqf.a foayh fï jk úg ksjfia ;eïm;a lr we;s w;r m¾m,a f¾kaÊ ix.S; lKavdhfï iudðlhska /ila Tyqg wjika f.!rj olajkakg fï jk úg meñK ;sfnkjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.