ඉස්ලාම් අන්තවාදය අතුගා දමනවා – ට්‍රම්ප් දිවුරුම් දෙමින් කියයි (PHOTO)


bia,dï wka;jdoh w;=.d oukjd - g%ïma Èjqreï foñka lshhs ^PHOTO&
wefußldj wka;jd§ bia,dï ;%ia;jdohg tfrysj YsIag f,dalh iu. tlafjñka" ta ;%ia;jdoh iïmQ¾Kfhkau ñys;,fhka w;=.d ouk nj fvdk,aâ g%ïma wjOdrKh lrhs'

wefußldfõ kj ckdêm;sjrhd f,i Èjqreï§fuka wk;=rej cd;sh wu;ñka g%ïma fufia mjid isáfhah'

tfukau" wefußldj wxl tlg .ekSfï m%;sm;a;sfha ;uka isák nj ck;dj bÈßfha fmdfrdkaÿ jQ g%ïma mjid isáfha" ;u YÍrfha jQ iEu yqiau /,a,lau wefußldkq ck;dj fjkqfjka igka lsÍug fhdojk njhs' tfukau" ;uka lsisu úfgl wefußldkq ck;dj miqnisk cd;shla fkdlrk njo Tyq wjOdrKh lf<ah'

fjf<|du" nÿ" ixl%u‚l" úfoaY m%;sm;a;s wd§ ´kEu ;SrKhl§ wefußldkq lïlrejka yd wefußldkq mjq,a wdrlaId jk wdldrhg ta iEu ;SrKhlau .kakd njo Tyq wjOdrKh lf<ah'

tfukau" ish l;dj ;=< miq.sh Tndud md,k iufha ÿ¾j,;d ms<sn| bÕs lsÍïo mej;sfhah' flfia fj;;a" ta isÿùï w;S;h nj isysm;a l< Tyq" wm oeka n,kafka wkd.;h foi muKla njo lshd isáfhah'

fï n, yqjudrej mqoa.,fhl=g fyda mlaIhlg ,enqKq yqjudrejla fkdjk nj mejiQ g%ïma" fï n, yqjudrej wefußldkq iqlaldku h<s ck;dj w;g m;ajQ wjia:djla nj lshd isáfhah'

wefußldj h<s;a ch.%dyS udj;g msúi we;s nj;a" fmr fkdjQúrE ch.%yK wefußldj ,nkq we;s nj;a g%ïma ish l;dfõ§ wjOdrKh lf<ah'

bÈßfha§ wNsfhda. mej;sh;a" wiSre;djkag uqyqK§ug isÿjqj;a" rgla f,i wfma ld¾h bgqlrk nj Tyq im: lf<ah'

;u jpkfha kdufhka" Tnj ;jÿrg;a fkdi,ld fkdyßk nj;a" tlaj wefußldj h<s;a fYaIaG cd;shla njg m;al< yels nj;a g%ïma wjOdrKh lf<ah'

tfukau" wefußldj h<s;a Okj;a" wdvïnr ta jf.au" fYaIaG cd;shla njg m;al< yels nj Tyq h<s h<s;a wjOdrKh lrñka" wefußldjg foú msysghs lshd lshñka ish l;dj wjika lf<ah'

jpk 1"453lg iSud jQ g%ïmaf.a l;dj j¾I 1977 § Ôó ldg¾ ckdêm;sjrhdf.ka miqj wNskj ckdêm;sjrfhl= bÈßm;a l< fláu foaYkh jqj;a" th jvd;a Yla;s iïmkak foaYkhla nj úpdrlfhda mejiQy'

g%ïma cd;sh wu;d isÿl< m%:u l;dfjka wk;=rej mQcH mlaIh úiska flá foaYk lsysmhla meje;aùh'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.