මේකප් කරන්න ගිහින් වෙඩි වැදී මරු දුටු ‘දුමින්දගේ රියැදුරු ධර්ම ශ්‍රී බණ්ඩාරගේ’ ඡායාරූපය මෙන්න (PHOTO)


fïlma lrkak .syska fjä je§ ure ÿgq ‘ÿñkaof.a ßheÿre O¾u Y%S nKavdrf.a’ PdhdrEmh fukak ^PHOTO&
ysgmq md¾,sfïka;= uka;%S ÿñkao is,ajdf.a ßhÿfrl= jQ ;ks,a O¾u Y%S nKavdr Èidkdhl Bfha miajrefõ w;=re.sßh m%foaYfha§ fjä ;nd >d;kh lrkq ,enqjd'

újdy W;aijhlg iyNd.sùu i|yd rem,djkH uOHia:dkhlg f.dia isáh§ fuu fjä m%ydr Tyqg t,a,ù ;sfnkjd'Tyq Ôj;aj isáh§ ,nd.;a PdhdrEmhla  my;ska oelafjkjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.