දූට O/L නිසා ඇප දෙන්නැයි ඊයේ විමල් ඉල්ලලා


¥g O$L ksid wem fokakehs Bfha úu,a b,a,,d
jdyk wjNdú;djla ksid t*aiSwhsã w;awvx.=jg m;ajQ ysgmq weue;s úu,a ùrjxY iy rdcH bxðfkare ixia:dfõ ysgmq ksfhdacH idudkHdêldß iuka; f,dl=yekakÈf.a ,nk 24 jeks od olajd rlaIs; nkaOkd.dr .; lrkakg fldgqj ufyaia;%d;a iy w;sf¾l Èid úksiqre ,xld chr;ak fukúh Bfha ^10& ksfhda. l<d'

fuu kvqj wjia:dfõ úu,a ùrjxY yd iuka; f,dl=yekakÈf.a hk wh wem ,nd.ekSug orejkaf.a úNd. biau;=lr fmkajQ w;r ùrjxY uy;df.a Èh‚hf.a frda.S ;;a;ajh iy f,dl=yekakÈf.a uy;df.a Èh‚hf.a frda.S ;;a;ajh;a iellrejka fofokdf.au Èh‚hka idudkH fm<g fmkS isák njg;a f,dl=yekakÈf.a uy;df.a Èh‚hla Wiia fm<g fujr fmkS isák njg;a lreKq olajñka ´kEu wem fldkafoaishla u; uqod yßk f,ig Tjqka fjkqfjka fmkS isá ckdêm;s kS;s{jreka b,a,Sula l< w;r isÿ l< b,a,Su ,nk 24 jeksodg i,ld n,k nj ufyaia;%d;ajßh lSjdh'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.