ඉන්දියානු කාර් වෙළඳාමට අභියෝගයක්..! අඩුම මිලට HYBRID කාරයක් TOYOTA නිපදවයි..!


bkaÈhdkq ld¾ fj<|dug wNsfhda.hla''æ wvqu ñ,g HYBRID ldrhla TOYOTA ksmojhs''æ
fgdfhdagd fudag¾ fldamf¾Ika ys bkaÈhdkq wkqnoaO iud.u jk Toyota Kirloskar iud.u bkaÈhdfõ wdrlaIs;u l=vd fudag¾ r:h ksIamdokh lsÍu flfrys wjOdkh fhduq lr ;sfnkjd' iqiqls" frfkda,aÜ yd yqkavdhs jeks fï jk úg bkaÈhdkq l=vd fudag¾ r: wdêm;Hg wNsfhda. lrñka by< bkaOk ld¾hlaIu;djhlska yd f.jk uqo,g by< jákdlula ,nd fok l=vd fudag¾ r:hla kqÿf¾ §u fï wkqj fgdfhdagd kduh hgf;a t<solskq we;s'

Toyota Kirloskar ys l<ukdldr wOHlaI wlsfgda gÑndkd mjikafka fuu lghq;a; fgdfhdagd yd vhsyÜiq iud.ïj, taldnoaO jHdmD;shla f,iska l%shdjg kexfjk njhs'

wvq úhoï;d laIKfhka t<s oelSug kshñ; fuu kj fudag¾ r: udÈ,sh uq¿ukskau yhsì%â ;dlaIKfhka ikakoaO nj;a 2020 jif¾ wfma%,a udifha § fjf<|fmd<g tlajkq we;s nj;a iud.u mjikjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.