විමල්ව හිරේ දාන්න එපා යැයි දුව FCIDය දෙවනත් කරපු හැටි..! (VIDEO)


úu,aj ysf¾ odkak tmd hehs ÿj FCIDh fojk;a lrmq yeá''æ ^VIDEO&
md¾,sfïka;= uka;%S úu,a ùrjxY ksjdi yd bÈlsÍï wud;Hjrhdj isá iufha isÿjQ jdyk wjNdú; lsÍula ms<sn|j m%ldYhla ,nd .ekSug fmd,sia uQ,H wmrdO úu¾Yk fldÜGdihg meñ‚ fjf,a Tyqj w;a wvx.=jg f.k ;sfnkjd'

tays§ úu,a ùrjxY uka;%Sjrhdj w;a wvx.=jg fkd.kakd f,i n,lrñka fmd,sia uQ,H wmrdO tallh wi, ud¾.h wjysr lrñka msßila lvdlmam,aldÍ l%shdjka j, ksr; ùug W;aiy l,;a th jHd¾: jQjd'

fï tys§ úu,a ùrjxY uka;%Sjrhdf.a ÿj ùiska tysÈ úfrdaoh m< lrk wdldrhhs''æ
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.