සියල්ල හෙළිවෙයි, හිරු එකෙන් අයින් වූ DJ අරා ගියේ සියතට - වැඩට ගිය අද උදේ බිරිඳ ෆේස්බුක් දැම්ම ෆොටෝ එකෙන් විස්තරේ එළියට


ish,a, fy<sfjhs" ysre tflka whska jQ DJ wrd .sfha ish;g - jevg .sh wo Wfoa ìß| f*ianqla oeïu f*dfgda tflka úia;f¾ t<shg
ysre FM ys fiajh l< wrúkao f,dl=f.a ^DJ Arah& bka bj;aùu iïnkaOfhka miq.sh Èk lsysmh mqrd fndfyda msßila w;r l;dnyla we;sjqKd'

flfia kuq;a Tyq úúO kd<sldjka j,g .sh njg lgl;d me;sr .sh;a tajd i;H wi;H;dj ms<sn|j fï jk úg fy<sorõ ù ;sfnkjd'ta wrúkao f,dl=f.a wo Èk ish; kd<sldfõ fiajhg hdu iïnkaOfhka Tyqf.a ìß| f*ianqla Tiafia PdhdrEmhlao iuÕska úia;r m<lr ;snQ ksidfjka'

weh tys i|yka lr we;af;a ;u ieñhd ish; kd<sldfõ fiajhg .sh nj;a" tu kd<sldj kjuq wdldrhlska kej; wdrïN lsÍug iQodkï jk njhs' DJ Arah ysre kd<sldfjka bj;aj .sh miq DJ Arah kduh fhdod.ksñka fjk;a kd<sldjla jevigykla wdrïN l<o tu W;aidyh wid¾:l jqfKa thg f*ianqla Tiafia oeä fodaIdfrdamK t,a,ùu ksidfjka'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.