හිරු නාළිකාවෙන් ගිය අරවින්ද ලොකුගේ (DJ Arah) ප්‍රථමවරට කරළියට ආ ඡායාරූප එකතුව - Photos


ysre kd<sldfjka .sh wrúkao f,dl=f.a ^DJ Arah& m%:ujrg lr<shg wd PdhdrEm tl;=j - Photos
ysre FM kd,sldfõ fiajh l< wrúkao f,dl=f.a ^DJ Arah& thska bj;aj .sh miq fï jk úg ish; FM ys fiajh wdrïN lsÍug lghq;= ish,a, iQodkï lr we;s nj oek.kakg ,efnkjd' ;j fkdfnda Èklska Tyq kjuq wdldrfha WoEik jevigyklska Tn yuqjg tkakg iQodkï jk w;r;=r DJ Arah ms<sn|j fidhd neÆ citizen'lk wm" Tyq fï jk úg úfõl iqjfhka isák whqre oelafjk PdhdrEm tl;=jla fidhd.kakg yelsjqKd'

fld<U m%Odk fmf,a wdmk Yd,djl§ fuu PdhdrEm ,ndf.k we;s w;r ysre udOHcd,fhka bj;aj .sh miq DJ Arah m%:ujrg lr<shg tkafkao fuu PdhdrEmj,ska ùu úfYaI;ajhla'mdGlfhl= úiska fuu PdhdrEm ,ndf.k wmfj; tjd ;snQ w;r Tyq fï jk úg ysre kd<sldfjka bj;aù úfõl iqjfhka isák njo wmfj; wdrxÑ ud¾. Tiafia f;dr;=re oek.kakg ,enqKd'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.