දකුණු ඉන්දීය සුරූපී නිළි ත්‍රීෂා මියගිය පුවතින් ඉන්දියාව කැළඹෙයි


ol=Kq bka§h iqrEmS ks<s ;%SId ñh.sh mqj;ska bkaÈhdj le<fUhs
ol=Kq bka§h iqrEmS ks<shla jk Trisha Krishnan ñh.sh njg mqj;la ol=Kq bkaÈhdj mqrd m%pdrh ù ;sfnkjd'

bka§h udOH jd¾;d lrkafka lsishï msßila weh ñh .sh njg m%pdrh lrñka oekaùï bkaÈhdfõ ;ñ,akdvq m%dka;h mqrd fnod yer we;s njhs'

bkaÈhdfõ mj;ajk l=,mamq jQ .jhka fu,a, lsÍfï l%Svdjg ^jallikattu& úreoaOj woyia m, lsÍu fya;=fjka wehg tfrysj fuu l%shdj isÿ lrkakg we;s njhs jd¾;d jkafka' 

tu l%Svdjg we,aula olajk lsishï ixúOdkd;aul msßila Trisha Krishnan ñh.sh njg  m%pdrh lrñka fuf,i oekaùï fnod yer we;s njg f;dr;=re wkdjrKh ù ;sfnkjd'

wod, oekaùfï ueh HIV taâia frda.h je<§ ñh .sh njg olajd we;s w;r fuu oekaùï ÿgq wehf.a risl risldúhka l,n,hg m;aj we;s nj ioyka'

fï iïnkaOfhka bka§h fmd,sish mÍlaIK mj;ajk njhs jd¾;d jkafka'

isÿùu iïnkaOfhka bka§h fmd,sish isÿlrk mÍlaIK iïnkaOj Trisha ish Üõg¾ .sKqfï ia;+;sh m,lr we;s nj ioyka'

Trisha Krishnan ñh .sh njg m%pdrh lrñka fnod yer ;snQ oekaùu'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.